22 Klachtenregeling

Klachten.

Klachten proberen we altijd zo dicht mogelijk bij de beklaagde af te wikkelen. Dat betekent, dat we in eerste instantie klager en beklaagde met elkaar in gesprek zullen brengen om de klacht te bespreken en de wereld uit te helpen.

Hebt u echter een ernstiger klacht op het gebied van pesten, agressief gedrag of (sexueel) intimiderend gedrag dan kunt u terecht bij één van onze contactpersonen Donja Hijmans en Karin Arts Zij proberen u dan te begeleiden in de te nemen stappen.

Er is op iedere school ten minste één contactpersoon die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie. (Op De Trinoom is deze taak toebedeeld aan de directeur)

Taken externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.

De vertrouwenpersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden.

Vertrouwenscommissie en de klachtenregeling

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn ze niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

Onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat mensen soms het gevoel hebben dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon. Deze vertrouwenscontactpersoon staat mensen met een klacht ter zijde. De vertrouwenscontactpersoon is niet in dienst van Kans & Kleur en is daarmee onafhankelijk. De vertrouwenscontactpersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen : ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenscontactpersonen voor de Samenwerkingsstichting Kans&kleur zijn:

Mevrouw Truus Palmen, zij is bereikbaar onder het volgende nummer; 06-2933401

De heer Wim Janssen, hij is bereikbaar onder de volgende nummers; 024-3977937 en 06-17421434

De vertrouwenscontactpersoon neemt zo gauw hij of zij het bericht heeft gehoord, contact op met degene die een bericht ingesproken heeft.

Klachtencommissies voor Katholiek Onderwijs

Kans & Kleur is aangesloten bij de klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs. Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Een van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie. Het adres van deze commissie is: Bureau van de

geschillen-, bezwaren en klachtencommissies voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324 2508 EH, Den Haag. Op de site www.geschillencies-klachtencies.nl vindt u de klachtenprocedure van deze commissie.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diemewei 45-05
6605 XH Wijchen

024-6456608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.