18 Leerlingenzorg, hulp en hulpinstanties Leerlingenzorg

Onze leerlingvolgsystemen.

We hanteren voor alle kinderen en dus in alle groepen twee soorten volgsystemen:

 1. Het volgsysteem in de klas waarbij de methodegebonden toetsen een leidraad vormen om te volgen waar het kind zich in de leerstof of in een ontwikkelingslijn bevindt.

 2. Het CITO leerlingvolgsysteem waarmee we op vaste toetsmomenten, opgenomen in een toetskalender, nagaan hoe de vorderingen van elk kind zich verhouden tot een landelijk geijkt gemiddelde en hoe het kind zich ontwikkelt t.o.v. zichzelf.

Ons zorgteam.

Het zorgteam op de Trinoom bestaat op dit moment uit drie intern begeleiders,

De werkzaamheden van de ib-ers richten zich voornamelijk op de kwaliteit van de zorg.

Het onderwijszorgcentrum (OZC) van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur.

Kans & Kleur wil via haar zorgbeleid zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs bieden op de basisscholen.

Het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur heeft als kerntaak om de gehele stichting te versterken wat betreft passend onderwijs. Alle scholen van Kans & Kleur leveren een bijdrage aan de realisering van passend onderwijs in Wijchen. Het onderwijszorgcentrum ondersteunt de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders hierbij. Hiertoe biedt het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur leerkrachten professionalisering en ondersteuning gericht op ondersteuning aan basisschoolleerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Het centrum is verbonden aan de Bolster, de school voor Speciaal Basisonderwijs. Het onderwijszorgcentrum kent de volgende functies:

Ondersteuningsplatform Wijchen (zie onder) Het bieden van speciaal basisonderwijs op de Bolster Kortdurende interventies Groot overleg en consultaties voor scholen Professionalisering Kwaliteitsbewaking Vanuit het onderwijszorgcentrum worden de volgende zaken gerealiseerd:

Het bieden van speciaal basisonderwijs op de Bolster

Afdeling jonge kind van het speciaal basisonderwijs in Noorderlicht

Crisisopvang op de Bolster

Schoolmaatschappelijk werk op alle scholen. Er is hulp voor leerlingen en gezinnen en toeleiding naar het sociale wijkteam.

Netwerk voor intern begeleiders.

Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 7 en 8 voor alle scholen van Kans & Kleur

Ondersteuning op de scholen door deskundigen

Samenwerking primair onderwijs en voortgezet onderwijs (PO-VO) voor een ononderbroken ontwikkelingslijn

Georganiseerd overleg met de peuterspeelzalen i.v.m. de doorgaande lijn

Commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs

Gespecialiseerde naschoolse opvang binnen Wijchen door Kleur

Het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de Bolster:

Homberg 2994

6601 XR Wijchen

Tel: 024-6454241

Coördinator platform Tussen de Rivieren: René Smits mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Coördinator: Eline Polman mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Geen instroom voor kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs.

Kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring voor plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs nemen we op De Trinoom niet op. We nemen in dat geval het advies uit de verklaring over.

Instroom leerlingen met een handicap.

Wanneer een leerling met een handicap bij ons op school wordt aangemeld, wordt er door de teamleider en intern begeleider een eerste inschatting gemaakt of de leerling bij ons op de Trinoom de juiste zorg kan krijgen. Wanneer we vermoeden dat het niet het geval is dan begeleiden we de ouders en de leerlingen in het vinden van een plaats op een geschikte school.

Wanneer we denken dat een leerling bij ons wel de juiste zorg kan krijgen dan hanteren we het volgende stappenplan:

De intern begeleiders hebben de taak om;

 • de intake te houden

  • de administratieve kant te verzorgen

  • de plaatsing te regelen

  • extra hulp in of buiten de klas aan te trekken (dit in overleg met de teamleiders en directeur)

  • inhoud te geven aan die hulp (= handelingsplan) in overleg met de leerkracht en evt. een ondersteuner.

  • de contacten te onderhouden of laten onderhouden met de ouders en externe instanties

  • de leerkracht te ondersteunen

  • de nodige evaluaties te (laten) verzorgen.

Om een kind met een handicap goed op te kunnen vangen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

Het kind moet:

 • zindelijk zijn

 • verstaanbaar of te begrijpen zijn: er moet communicatie mogelijk zijn

 • handelbaar en te corrigeren zijn

 • enigszins zelfstandig kunnen functioneren.

Voor onze groepen geldt

 • dat de grootte en zwaarte van een groep een rol kan spelen om een kind al dan niet in die groep op te nemen.

De leerkracht

 • kan zich laten scholen in de problematiek die aan de orde is

 • moet voldoende zorg kunnen bieden aan en aandacht kunnen hebben voor, de rest van de groep.

Het is van belang dat, in geval van twijfel, een kind voor een bepaalde periode op de school geplaatst kan worden. Daarna wordt middels een evaluatie verdere plaatsing besproken.

Dat conclusies getrokken tijdens evaluaties door alle betrokkenen worden opgevolgd en uitgevoerd.

Instroom leerlingen vanuit het SO en SBO

Wanneer een leerling vanuit het SO of SBO bij ons aangemeld wordt, volgen wij binnen Kans en Kleur de volgende procedure:

Als de ouders de leerling aanmelden op de Trinoom, neemt de intern begeleider deze aanmelding aan.

De intern begeleider verwijst de ouders naar het OZC.

Samen met het OZC wordt gekeken naar de juiste onderwijsplaats voor de leerling. Er vindt een eerste overleg plaats. Hier kan de intern begeleider van de school van voorkeur bij aansluiten. Dit in overleg.

De onderwijsbehoeften van de leerling worden in kaart gebracht middels gesprekken, observaties en verslaglegging vanuit de school van herkomst.

Met het SO/SBO, OZC en in dit geval de Trinoom, wordt bekeken of wij de meest gepaste onderwijsplaats zijn.

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs. Ouder en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.

Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc.

 

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diemewei 45-05
6605 XH Wijchen

024-6456608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.