15 De rol van ouders op school

De Ouders.

Ouders helpen in de school.

Naast de leerkrachten zijn nog veel anderen met groepen of groepjes kinderen in De Trinoom bezig. Meestal zijn dat hulpouders. Vaak assisteren zij een leerkracht bij bepaalde werkzaamheden, maar soms zijn ze ook zelfstandig met een groep(je) kinderen bezig. Dat bezig zijn, is dan wel altijd met die hulpouders doorgesproken.

U treft hulpouders op De Trinoom aan in beide stromen en t.b.v. de gehele school.: voor het niveaulezen, handvaardigheid, luizen kammen etc.

De medezeggenschapsraad.

Op De Trinoom is een wettelijk verplichte MR. Namens de ouders van beide stromen hebben daarin vier ouders zitting en namens het team zijn er vier teamleden in de MR. In onze Kalender leest u de namen van de ouderleden van onze medezeggenschapsraad.

De vergaderingen van de MR kunnen door alle ouders worden bijgewoond. Als de privacy van mensen in het geding komt, kan er een besloten vergadering worden gehouden.

U kunt de aankondiging van deze vergaderingen in onze nieuwsbrief aantreffen.

De agenda en de notulen kunt u lezen op onze website www.trinoom.nl.

De directeur is adviseur van de MR en als zodanig gesprekspartner van de MR

De MR is een overlegorgaan tussen teamleden /ouders aan de ene kant en de schoolleiding aan de andere kant.

De MR werkt volgens een eigen reglement. De MR kan de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken die tot haar werkgebied behoren.

Gesprekspartner voor het bestuur is de GMR. De Trinoom heeft een vertegenwoordiger binnen de GM

De ouderraad

We kennen op De Trinoom een ouderraad (OR). Deze raad bestaat uit een aantal betrokken ouders: een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) en vertegenwoordigers uit alle bouwen (OB, MB, BB) van de twee stromingen (Montessori en jaargroep). De OR vergadert regelmatig en daarbij is steeds één directielid aanwezig.

De OR beheert de gelden die de ouders bijeenbrengen middels de vrijwillige ouderbijdrage. De OR geeft die gelden uit volgens een van tevoren opgesteld activiteitenschema met bijbehorende begroting. Onder meer de kosten voor de verschillende feesten en activiteiten, maar ook de collectieve ongevallen verzekering worden uit deze pot betaald.

De OR organiseert het systeem van groepsouders. Deze ouders helpen de school bij allerlei feesten en activiteiten. Groepsouders kunnen signalen van ouders doorgeven aan de OR. De commissies ten behoeve van de diverse feesten en activiteiten worden ook de OR begeleid.

De vergaderingen van de OR zijn openbaar en kunnen dus door alle ouders worden bijgewoond. De agenda en de verslagen van deze vergadering zijn terug te vinden op de website. De ouderpagina van de Trinoom is bereikbaar met het wachtwoord: “ouderstrinoom”.

De vrijwillige ouderbijdrage.

Ieder jaar in mei/juni stelt de OR de vrijwillige ouderbijdrage voor het volgende schooljaar vast. Aan de ouders wordt via de nieuwsbrief duidelijk gemaakt, dat het om een vrijwillige ouderbijdrage gaat.

Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt b.v. gebruikt om de volgende zaken te financieren:

-cadeautjes bij verjaardagen van leerkrachten en stagiaires

-de kosten van diverse feesten en activiteiten

-de collectieve ongevallen verzekering,

-bijdragen in de kosten van koffie, communicatieve kosten,

-subsidie boekenbezit.

Deze gelden worden beheerd door de OR. De OR legt in september, begin oktober schriftelijk verantwoording af over de besteding van de gelden.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 40,- per kind.

Voor verder informatie over de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage vanaf 1 augustus 2021 verwijzen we naar: Klik hier

Voor verdere uitleg vrijwillige ouderbijdrage : Klik hier

 

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diemewei 45-05
6605 XH Wijchen

024-6456608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.