06 Weigeren Toelating, Schorsing of Verwijdering

Redenen weigering toelating.

Volgens de Grondwet is het Openbaar Onderwijs algemeen toegankelijk.

De wet Primair Onderwijs vertaalt dit met “toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing of financiële situatie”.

Toch kan het bevoegd gezag van een openbare school een leerling weigeren.

Er moet dan wel een zorgvuldige procedure worden gehanteerd (een procedure van de Algemene Wet Bestuursrecht). Dit houdt in dat ouders gehoord moeten worden en dat er een bezwaar- en beroepsprocedure is.

Redenen voor ons om te weigeren zijn:

als we ernstige verstoring van rust of veiligheid op de school verwachten;

indien we menen de gewenste of vereiste zorg niet te kunnen leveren;

Kanttekening.

Toelaatbaar zijn alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt en waarvan geen indicaties bekend zijn, dat zij het gewone basisonderwijs niet zouden kunnen volgen.

Bij gerede twijfel zal de school direct informatie inwinnen bij de school van herkomst c.q. peuterspeelzaal of medisch kinderdagverblijf.

Aan de hand van de verkregen informatie of van onderzoeksgegevens wordt met ouders besproken of toelating zonder meer kan plaatsvinden, nader onderzoek gewenst is, of dat men er beter aan doet voor speciaal (basis) onderwijs te kiezen indien daar reeds aanwijzingen voor aanwezig zijn. Ouders worden in deze stappen begeleid door de intern begeleider en teamleider.

Schorsing en verwijdering.

In uitzonderlijke gevallen kan aan kinderen tijdelijk de toegang tot de school worden ontzegd (schorsing). Als dat een permanent karakter krijgt, spreken we van verwijdering.

De redenen dienen in alle gevallen te liggen op het gebied van de veiligheid.

  • De veiligheid van het kind zelf.
  • De veiligheid van de andere kinderen.
  • De veiligheid van anderen.
  • De veiligheid van de klas, het gedrag van het kind is dusdanig, dat de leerkracht niet meer de verantwoording voor de goede orde in die klas kan waarborgen.

In al deze gevallen vindt overleg met de betrokken ouders plaats.

Tevens informeren we de ambtenaar leerplichtzaken en de onderwijs inspecteur.

Als u het met de beslissing van de school niet eens bent kunt een beroepsprocedure aanspannen bij onze algemeen directeur.

Vooral bij verwijdering gaat het om een ernstige procedure.

Vergaande verstoring van regels en afspraken, grove overtreding van onze waarden en normen, seksistische, racistische, discriminerende, onwelvoeglijke of anderszins onaanvaardbare uitingen en geweld zijn gegronde redenen om met betreffende leerling en zijn / haar ouders in gesprek te geraken om naar oplossingen, aanpak en afspraken te zoeken. Tot nu toe hebben we nog nooit tot schorsing en/of verwijdering hoeven over te gaan. Indien schorsing toch overwogen wordt, ligt de beslissing bij het schoolbestuur. Bij verwijdering zoekt het bestuur naar een andere school waar het kind geplaatst kan worden. De termijn daarvoor is 8 weken.

Daarna wordt tot definitieve verwijdering overgegaan. Tegen de beslissing kan bij het schoolbestuur bezwaar aangetekend worden. Het bestuur voert dan overleg met de inspecteur van het onderwijs en zo nodig met andere deskundigen en beslist dan alsnog binnen 4 weken.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diemewei 45-05
6605 XH Wijchen

024-6456608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.