04 Groepsverdeling van de kinderen

De doorstroom/groepsverdeling is in beide stromen op dezelfde manier geregeld.

In het voorjaar worden de ouders via de nieuwsbrief medegedeeld welke groepsverdeling wordt gehanteerd voor het volgende schooljaar en wat dat voor de verschillende groepen betekent.

De school bepaalt in welke groep een kind wordt geplaatst.

Na publicatie van de plaatsing van de kinderen wordt door de school geen verandering meer in die plaatsing aangebracht.

Na groep 2, na groep 4 en na groep 6 kunnen de kinderen opnieuw over de daarop volgende groepen verdeeld worden. De school bepaalt of en welke groepen worden herverdeeld.

In beide stromen is het streven er op gericht een leerkracht ongeveer 5 jaar in hetzelfde leerjaar werkzaam te laten zijn. In het kader van de personeelszorg of in het kader van een juiste verdeling van de leerkrachten kan de directeur bepalen dat van deze regel wordt afgeweken.

De inspraak van ouders.

Ouders die hun vierjarige kind voor het eerst op De Trinoom plaatsen, kunnen bij de inschrijving één kind aangeven bij wie ze graag hun kind geplaatst zien. Hier proberen we rekening mee te houden maar uiteraard blijft het een voorkeur.

Bij latere verdelingen van kinderen kunnen ouders geen voorkeur meer uitspreken voor plaatsing binnen een nieuwe groep.

Wij hanteren onderstaande volgorde:

  • zorg
  • groepsaantallen
  • jongens-meisjes
  • vriendjes-vriendinnen

Herverdelen bij krimp of groei.

Bij krimp, groei of het ontstaan van groepen 4/5 en/of groepen 6/7 worden kinderen opnieuw verdeeld. Alle groepen in de betreffende bouw worden dan bij de herverdeling betrokken. Om organisatorische redenen kan het nodig zijn groepen te splitsen, resp. ze samen te voegen. Als zich dat gaat voordoen, worden de ouders en de kinderen hierover van tevoren ingelicht.

Veranderen van jaargroep/bouwgroep.

In principe veranderen kinderen tussentijds niet van groep. Mocht veranderen van groep wel aan de orde gesteld worden, dan moeten daar wel zeer dringende redenen voor zijn.

Die redenen liggen onder andere op het gebied van

  • de sociale contacten binnen die specifieke groep
  • het verstoord zijn van het contact met de betreffende leerkracht
  • de onvoorziene zwaarte van een groep

Tijdens de gesprekken tussen ouders en leerkracht in de loop van dat schooljaar moet een probleem binnen de groep kinderen of een verstoorde relatie met de leerkracht al voldoende besproken zijn en moeten al pogingen zijn ondernomen om die problemen binnen die groep op te lossen. We hanteren hierbij de regel, dat deze problematiek niet meer kan worden aangekaart acht weken voor de start van een zomervakantie.

Bij een geuite wens om het kind in een parallelle bouwgroep te plaatsen, ongeacht of die wens uitgaat van de ouders of van de leerkracht, wordt altijd de teamleider en de intern begeleider betrokken. Zij dienen beiden akkoord te gaan met de gewenste overplaatsing.

Als de gewenste overplaatsing uitgaat van de leerkracht, dienen de ouders akkoord te gaan met de overplaatsing. In dit geval is er vooraf al uitgebreid overleg geweest tussen leerkracht, teamleider en intern begeleider. Binnen dat overleg wordt ook afgesproken wie in dat proces wat gaat doen.

Veranderen van stroom

Het veranderen van stroom kan één keer gedurende de schoolloopbaan van uw kind.

Deze eventuele overstap van de ene stroom naar de andere stroom kan alleen bij aanvang nieuwe schooljaar.

Een uitzondering kan gemaakt worden op het moment dat op basis van indicaties als bijvoorbeeld zorg/ welbevinden en leerprestaties er een meer directe noodzaak ontstaat.

Het is van groot belang dat u over een verandering van stroom vroeg in het schooljaar in gesprek gaat met de leerkracht van uw kind. Bij het nemen van het besluit tot veranderen worden naast de groepsleerkracht ook de intern begeleider en de teamleider betrokken. Sommige kinderen bloeien enorm op door een andere benadering of manier van werken, neemt niet weg dat bepaalde leerachterstanden of kind factoren niet kunnen worden veranderd door het wisselen van stroom.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diemewei 45-05
6605 XH Wijchen

024-6456608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.